Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Với doanh nghiệp các thủ tục môi trường cần có như sau:
  1. Đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường khi lập dự án đầu tư;
  2. Xin giấy phép xả nước thải đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;
  3. Xin giấy phép khai thác nước nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ...) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  4. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hai đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất thải nguy hại;
  5. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên ;
  6. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm.     
 

Website môi trường chia sẻ kiến thức môi trường, thiết bị môi trường, thiết bị quan trắc tự động nước thải, khí thải và nước ngầm.